הודעות של דובר הרבנות

18.05.2015

בדיקה 2

 /'קכח דלחכנ ק 'קרפועי קרפוע פ'קרוי ק'םפרעי 'קפםיע פ'םקרעי